Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Uwaga! Aktualny portal Politechniki Rzeszowskiej dostępny jest pod adresem: www.prz.edu.pl

ZMIANY - POMOC MATERIALNA !!

 K O M U N I K A T

 

W związku z wejściem w życie od 1 października 2014 r. nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – PSW” zmianie ulegają przepisy dotyczące ubiegania się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej.

W świetle nowych przepisów (art. 179 ust. 6 ustawy – PSW) - poprzednio tzw. "samodzielność finansowa" - doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 „ustawy – PSW” (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia):

1)      w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:

a)      ukończył 26 rok życia,

b)      pozostaje w związku małżeńskim,

c)       ma na utrzymaniu dzieci, (będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek)

lub

2)      jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a)      posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b)      posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c)       jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy kwocie:

-          od 01.10.2014 r. do 30.10.2014 r.752,10 zł.

-          od 01.11.2014 r. - 792,35 zł.,

d)      nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

Ponadto zgodnie z art. 179 ust. 5 pkt 6 ustawy – PSW  do dochodu nie wlicza się stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Od dnia 1 października 2014 r. do dochodu będzie wliczany również dochód z tytułu uzyskania przez doktoranta lub członka rodziny doktoranta:

1)      stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy – PSW,

2)      zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej,

3)      stypendiów za wyniki w nauce dla studentów przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi, o których mowa w art. 173b ustawy – PSW,

 

Dochody te należy wykazać w oświadczeniu będącym załącznikiem do nr 10 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Rzeszowskiej.

 

Uwaga!

Od listopada zmianie ulegnie wysokość górnego progu dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne. Wysokość górnego progu dochodu wynosi:

-          od 01.10.2014r. do 31.10.2014 r. – 850,20 netto;

-          od 01.11.2014 r.895,70 zł netto.

 


Ostatnia modyfikacja: 2014-09-25 15:36:17

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

 • uczestnicy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • stypendia przyznawane na wniosek doktoranta, wniosek dostępny wyłącznie w formie elektronicznej na stronie usos.prz.edu.pl/
 • stypendia przyznawane na semestr
 • szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa Regulamin

1. stypendia socjalne

 • doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
 • przedstawiający dokumenty potwierdzające sytuację materialną doktoranta i jego rodziny

2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

 • doktorant począwszy od pierwszego roku studiów, który:
  1) zamieszkuje w studenckim domu Uczelni, w tym w Domu Asystenta,
  2) w domu studenckim innej uczelni,
  3) w obiekcie innym niż dom studencki,
  4) umotywuje okoliczności codziennego dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni

3. zapomogi

 • dla doktoranta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej

4. stypendia dla najlepszych doktorantów

 • na I roku dla doktoranta, który osiągnął bardzo dobre wyniki w rekrutacji
 • na II i kolejnych latach dla doktoranta który spełnił łącznie warunki:
  1) uzyskał bardzo dobre/dobre wyniki egzaminów objętych programem,
  2) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  3) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej

5. stypendia dla niepełnosprawnych

 • stypendium z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu

6. stypendia ministra za wybitne osiągnięcia (więcej informacji tutaj)

 • doktorant studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych po zaliczeniu pierwszego roku, który spełnia łącznie warunki:
  1) wykazał się postępami w nauce,
  2) uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie,
  3) uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium

podstawa prawna:

 

Więcej informacji na stronie MNiSWwww.nauka.gov.pl/informacje-dla-doktorantow/pomoc-materialna-dla-doktorantow-w-roku-akademickim-2014-2015.html

 


Ostatnia modyfikacja: 2015-06-18 11:55:45
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260; e-mail: , administrator serwisu: ;
Rekrutacja
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies