Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Uwaga! Aktualny portal Politechniki Rzeszowskiej dostępny jest pod adresem: www.prz.edu.pl

Terminy składania wniosków
o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
dla studentów na rok akademicki 2016/2017
na poszczególnych Wydziałach

Wydział Termin składania wniosków
 Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury  do 15 września 2016 r.
 Budowy Maszyn i Lotnictwa  do 16 września 2016 r.
 Chemiczny  do 7 września 2016 r.
 Elektrotechniki i Informatyki

 - do 15 września 2016 r. (dla obecnych studentów Wydziału)

 - do 3 października 2016 r. (dla studentów przyjętych na 1 rok studiów drugiego stopnia)

 Matematyki i Fizyki Stosowanej

 - do 12 września 2016 r. (dla obecnych studentów Wydziału)

 - do 3 października 2016 r. (dla studentów przyjętych na 1 rok studiów drugiego stopnia)

 Zarządzania  do 2 września 2016 r.

 

Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy:

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

II. Warunki przyznawania stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem stypendium ministra na rok akademicki 2016/2017 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2015/2016 i uzyskał w tym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

  • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami, lub
  • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w roku akademickim 2015/2016 nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w roku akademickim 2015/2016 był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

III. Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku

  • W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września 2016 r.
  • W przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2016 r.
  • W przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2016 r.

IV. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków

Katalog osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium ministra oraz wykaz dokumentów jakie mogą potwierdzać uzyskanie wybitnych osiągnięć określa ww. rozporządzenie.

V. Tryb ubiegania się o stypendium przez studenta

Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium Rektorowi za pośrednictwem Dziekana Wydziału w terminie określonym przez Dziekana. Wniosek sporządzony na wzorze określonym w ww. rozporządzeniu, student składa wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych lub sportowych i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska - w przypadku przyznania stypendium - na stronie internetowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.

Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, każdy wniosek o przyznanie stypendium ministra wymaga opinii Rady Wydziału. Opinia Rady Wydziału powinna dotyczyć wyłącznie osiągnięć wskazanych w ww. rozporządzeniu. Pozytywnie zaopiniowane wnioski Rektor przekaże Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie do 15 października 2016 r.

VI. Sposób oceny wniosków o stypendium ministra

Wnioski są oceniane metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie. Po zakończeniu oceny Minister sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby punktów. Stypendium otrzymają studenci najwyżej ulokowani w tym rankingu - dany minister określi ich liczbę w ramach ustalonego w rozporządzeniu limitu.

VII. Wysokość i liczba stypendiów ministra

Wysokość stypendium ustala właściwy minister, lecz nie może ona przekroczyć 15 000 zł. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów w danym roku kalendarzowym.

VIII. Ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium ministra

Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.

Wypłata stypendium następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez studenta albo w innej uzgodnionej formie.

Szczegółowa informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 oraz Wniosek o przyznanie stypendium ministra jest dostępny pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2016-2017.html


Ostatnia modyfikacja: 2016-07-19 13:59:28
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260; e-mail: , administrator serwisu: ;
Rekrutacja
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies